VISAUC.COM.AU

Dịch Vụ

Chúng tôi đảm trách những hồ sơ về phần nhiều những diện visa Úc, bao  gồm:

Những Bước Đến Thành Công

Tư vấn

Sắp xếp buổi tư vấn với chúng tôi để chúng tôi xem hoàn cảnh của quý vị và tư vấn cho quý vị. Chúng tôi có thể báo giá cho quý vị.

Chúng tôi đảm trách hồ sơ của quý vị

Nếu hoàn cảnh của quý vị thích hợp, chúng tôi có thể đảm trách hồ sơ của quý vị. Chúng tôi bắt đầu hướng dẫn cho quý vị mỗi bước để đạt kết quả tốt nhất.

Chuẩn bị và nộp hồ sơ của quý vị

Chúng tôi sẽ cùng quý vị chuẩn bị hồ sơ của quý vị. Khi chuẩn bị xong, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ của quý vị và thường xuyên cập nhật tình trạng hồ sơ cho quý vị.

Đảm trách hồ sơ của quý vị đến khi có kết quả

Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ của quý vị và cho quý vị biết sự tiến triển, cho đến khi hồ sơ có kết quả.