Cơ hội xin visa 408 (COVID-19) cho nhân viên làm việc trong lãnh vực du lịch và nhà hàng và khách sạn | 408 (COVID-19) visa opportunity for tourism and hospitality workers | VISAUC.COM.AU

VISAUC.COM.AU

Cơ hội xin visa 408 (COVID-19) cho nhân viên làm việc trong lãnh vực du lịch và nhà hàng và khách sạn | 408 (COVID-19) visa opportunity for tourism and hospitality workers

Ngày viết: 12/05/2021
Người viết: Toan Tran

Date: 12/05/2021
Author: Toan Tran

Vào ngày 08/05/2021, Chính phủ Úc đã thông báo rằng những người đang có visa tạm trú cũng như đang ở Úc hiện tại đang làm việc, hoặc dự tính làm việc, trong ngành du lịch và nhà hàng và khách sạn có thể xin diện visa 408 (COVID-19). Thay đổi này nhằm giúp nước Úc phục hồi do đại dịch COVID-19.

Chính phủ chưa thông báo thay đổi này sẽ có hiệu từ ngày nào. Hiện tại luật cho phép nộp đơn xin diện visa 408 (COVID-19) trong vòng 28 ngày trước khi visa hết hạn hoặc trong vòng 28 ngày sau khi visa hết hạn. Tuy nhiên, thay đổi như đề cập ở trên sẽ cho phép những người làm việc trong ngành du lịch và nhà hàng và khách sạn nộp đơn xin diện visa 408 (COVID-19) trong vòng 90 trước khi visa hết hạn. Bộ Di Trú sẽ có thể cấp visa có hiệu lực tới 12 tháng.

On 8 May 2021, the Australian Government announced that people holding a temporary visa in Australia who are working, or intending to work, in the tourism and hospitality industry will be able to apply for the 408 (COVID-19) visa. This is aimed to help Australia recover from the COVID-19 pandemic.

The Government has not indicated a date as to when this change will be implemented. Currently the legislation allows people to lodge an application for the 408 (COVID-19) visa within 28 days before their visa expires or within 28 days after their visa expired. However, the change mentioned above will allow tourism and hospitality workers to lodge an application for the 408 COVID-19 visa up to 90 days before their visa expires. The visa can be granted with a validity period of up to 12 months.

Chuyên gia visa Úc có bằng và tận tâm phục vụ từng quý khách

Chúng tôi là dịch vụ di trú Úc tại Melbourne, Úc, tận tình phục vụ từng quý khách. Người đảm trách VISAUC.COM.AU, Toan Tran, có những bằng về luật di trú Úc như sau và có giấy phép chính phủ Úc để hành nghề di trú (Số giấy phép: 1800873). Toan Tran có kinh nghiệm nhiều năm về nhiều diện visa của Úc. Những bằng học của Toan Tran bao gồm:
• Chứng chỉ Hậu đại học Luật Di trú Úc (Đại học Victoria) và Diploma Hậu đại học Luật Di trú Úc (Đại học Griffith).

Australian registered migration agent providing dedicated and personalised services

We are a migration agent based in Melbourne, Australia. We provide personalised Australian migration services. The agent in charge of VISAUC.COM.AU, Toan Tran, has Australian migration law qualifications as written below and is registered with the Australian Government (registration number: 1800873). He has many years of experience with many Australian visas. Toan Tran's educational qualifications include:
• Graduate Certificate in Australian Migration Law (Victoria University) và Graduate Diploma in Australian Migration Law (Griffith University).